بستن پیش نمایش

برنامه وزارت نیرو برای کاهش محدودیت‌های برق در تابستان آینده تهیه شده است