بستن پیش نمایش

برق اداراتی که مصرف خود را کاهش ندهند، قطع می شود