بستن پیش نمایش

میزان برق مصرفی کشورهای جهان از جمله ایران چقدر است؟