انرژی های تجدید پذیر

سند چشم انداز و برنامه هاي راهبردي وزارت نيرو

قسمت هجدهم:
سند چشم انداز و برنامه هاي راهبردي وزارت نيرو :
: راهبردهاي بخش آب، بند 31
‐”توسعه و بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي آبي كشور در راستاي استفاده از انرژي برقابي هماهنگ
با تأمين ساير بخش هاي مصرف.“

خبرهای مرتبط

"Lucky shop Product" was added to wishlist